...

Blogs

Online tabla djembe cajon classes

Instruments

We help you buying any musical instruments Riyaaz Academy of Percussions can help you in buying various musical instruments with best price and good quality, you can call us if you are looking for following instruments Tabla Dholki / Dholak Pakhwaj Djembe Cajon Western Drums Dholak Guitar Sitar Flute Taanpura Synthesizer Harmonium Guitar Musical Instruments

Instruments Read More »

online music tutor

Online Tutors

Riyaaz Provides Online Tutors Apart from teaching various musical instruments, Riyaaz Academy Of Percussion also provides online tutors for following musical instruments Online Tutor for vocals We provide Online Tutor for vocals, Online Tutor for Classical Vocals, Online Tutor for Light Vocals Online Tutor for Harmonium We provide Online Tutor for Harmonium Online Tutor for

Online Tutors Read More »

ताल

अभिजात संगीतात तालाचे प्रयोजन

ताल काय आहे पंडित शारंगदेव यांनी संगीत रत्नाकर या ग्रंथांमध्ये ताल संकल्पना मांडली आहे.  ताल म्हणजे काल क्रियामाणम्, म्हणजे हस्त क्रियेने मोजला जाणारा काळ म्हणजे ताल। लयीच्या या अथांग प्रवाहात तालाची निर्मिती झाली। सगळी वाद्य निर्माण होण्याआधी ताल ही संकल्पना अस्तित्वात आली । ज्या काळामध्ये वाद्य नव्हती तेव्हा हस्त क्रियेने म्हणजेच हाताने ताल दर्शविला जात असे। ताल

अभिजात संगीतात तालाचे प्रयोजन Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.